Vervolg Archief

Memorie van aangifte der nalatenschap van den Heer Dirk Plekker,
overleden te Koog aan de Zaan den 17de Januari 1888.
De ondergetekenden:
Impje Plekker, zonder beroep, weduwe van den Heer Arie Ros wonende te Zaandam
Jan Hoveling, stijfselmaker wonende te Zaandam, als in gemeenschap van goederen gehuwd met Mejuffrouw Neeltje Plekker
Pieter Plekker, timmerman wonende te Zaandam
Willem Plekker, houtzager insgelijks wonende te Zaandam
Daniël Plekker, zaagselschipper wonende te Zaandam
Paulus Eijkel, rijstpelder mede wonende te Zaandam, als in gemeenschap van goederen gehuwd met Mejuffrouw Duijfje Plekker
Dirk Plekker, pelder wonende te Koog aan de Zaan
Jan Hendrik Petrie, Rijks-ambtenaar wonende te Amsterdam, als in gemeenschap van goederen gehuwd  met Mejuffrouw Maartje Plekker
Everhardus Bramer, makelaar wonende te Koog aan de Zaan, als den twintigsten Maart dezes jaars door de Arrondissements Rechtbank te Breda benoemd tot bewindvoerder voor den afwezigen Heer Jan Plekker
Cornelis Schortinghuis, veehouder wonende te Zaandam, als in gemeenschap van goederen gehuwd met Mejuffrouw Grietje Stolp
Impje Stolp, buiten beroep, wonende te Zaandam
Jannetje Stolp, dienstbode mede wonende te Zaandam
ter zake dezer aangifte domicilie kiezende ten kantore van den Notaris Barend Jacobus ten Cate te Zaandam in de Westzijde.
Verklaren:
dat op den 17de Januari dezes jaars te Koog aan de Zaan, alwaar hij zijne laatste woonplaats had, is overleden de Heer Dirk Plekker.
dat de overledene in algeheele gemeenschap van goederen is gehuwd geweest met Mejuffrouw Maartje Louwen, mede overleden te Koog aan de Zaan den 12 Juni 1886, die bij hare uiterste wilsbeschikking den 28 Augustus 1849 verleden voor nu wijlen Notaris Jacobus Dozij te Zaandam, benoemde tot erfgenaam voor het beschikbaar gedeelte harer nalantenschap haren echtgenoot den Heer Dirk Plekker.
dat in dit huwelijk zijn geboren tien kinderen, met namen: Impje - Neeltje – Pieter – Willem – Daniël – Duijfje – Dirk – Jan - Maartje – en Sibbeltje Plekker
dat genoemde Heer Dirk Plekker niet bij uitersten wil over zijne nalatenschap heeft beschikt en mitsdien tot erfgenamen ingevolge de wet heeft achtergelaten zijne bovengenoemde kinderen, ieder voor een gelijk of 1/10 gedeelte
dat zijne genoemde dochter Sibbeltje Plekker, gehuwd geweest met den Heer Simon Stolp, is vooroverleden, weshalve zij bij plaatsvervulling wordt vertegenwoordigd door hare kinderen Grietje – Impje – en Jannetje Stolp, die alzoo ieder voor 1/3e gedeelte in de nalatenschap zijn gerechtigd
dat de nalatenschap van de overledene bestaat uit het vijf / achtste gedeelte van den tusschen hem en zijne kinderen in het gemeen en onverdeeld gebleven gemeenschappelijken boedel, bestaan hebbende tusschen hem en wijlen zijne echtgenote, Maartje Louwen, tijdens zijn overlijden bestaande uit het volgende
 

Actief:

   
1. Een huis met erf, verdere aanhoorigheden en getimmerten, gelegen te Koog aan de Zaan, over de wegsloot, kadastraal bekend in Sectie B met nummer 535, huis en erf, groot 4 are en 50 centiaren
Geschat op …
  f.  1900.—
2. Huisraad, meubelen, inboedel, gouden en zilveren werken, geschat op ...   f.    502.29
3. Gereed geld      f.      47.67
4. Effecten: Een aandeel in de Premieleening ten laste Amsterdam, leening 1874,
Serie 18982 nr 8 groot f. 100.- rentende 3% Januari en Juli, waardig volgens
officieele prijscourant van den 16 Januari 1888   109%
f. 109.—  
rente van 1 Januari tot 17 Januari 1888  f.     -.14 f.    109.14
Tien loten Paleis voor Volksvlijt 1869, elk groot f. 2.50 Serie 2102 tot en met 2106, 2108 tot en met 2111 en 2118 nummer 16. geschat op f. 1.— per stuk of . . .   f.      10.--
Eene obligatie groot f. 100.—Maatschappij van Gemeente Crediet te Amsterdam rentende 3% verschijnende 15 februari nr 63907, waarbij volgens aangehaalde prijscourant 102% of f. 102.—  
rente van 15 februari 1887 – 17 januari 1888 f.     2.76 f.    104.76
Een lot groot f. 10.— of f. 5.— Leening Hertogin van Bevilacqua la Masa van 1870. Serie 5765 nr. 82 geschat op ...   f.        2.50
Een lot stad Venetie groot £ 30.- of   f. 360.— 10 November 1869 Serie 7857 nr. 1
geschat op ...
  f.        5.—
5. Eene rentelooze vordering op de failliete massa van Willem Plekker, die nog insolvent is, groot f. 6865.— geschat op ...   Nihil
6. Eene rentelooze vordering op M. Petrie, geboren Plekker groot   f.      99.935
7. Eene rentelooze vordering op P. Plekker groot    f.      23.87
8. Eene rentelooze vordering op J. Plekker, groot f. 910.50 geschat op ...   Nihil
Totaal Actief   f. 2805.165

Passief:

   
Aan Dr. B. Stephan te Koog aan de Zaan voor visites over 1887/88 f.   49.10  
Aan P. Out te Koog aan de Zaan leesgeld over 1887 f.     1.89 f.      50.99
Blijft :   f.   2754.175
Waarvan de nalatenschap van den erflater uitmaakt het vijf /achtste gedeelte of   f.     1721.36

 

Dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat en dat door haar overlijden geene periodieke uitkeeringen zijn overgegaan of vervallen.
Getekend aan onze woonplaats den
(13 handtekeningen zie kopie)
Op den nalatenschap is verschuldigd voor recht van overgang drie en dertig cent,
De Ontvanger:
De specifieke nota verzonden 19 Juli 1888.
was get. De Ontvanger.
Memorie van aangifte der nalatenschap van de Heer Dirk Plekker,
overleden te Koog aan de Zaan den 17 de Januari 1888 (de ondertekening):


 

Huwelijksacte van Dirk Plekker en Fijtje Offenberg op 6 Januari 1891

stuk nr. 2 (1891)

Heden den Zesden Januari achttienhonderd éen en negentig, verschenen voor ons, van den burgerlijken stand der gemeente Zaandam, in het huis derzelve gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Dirk Plekker, oud vijfentwintig jaren, van beroep houzager, geboren te Zaandam en wonende te Haarlem, meerderjarige zoon van Willem Plekker, houtzager en van Wilhelmina Scholtens, zonder beroep, beiden wonende te Zaandam.
en Fijtje Offenberg, oud zesentwintig jaren, van beroep geen, geboren te Zaandam, en wonende te Zaandam, meerderjarige dochter van Jouke Offenberg overleden en van Fijtje Barneveld, zonder beroep, wonende alhier.
van welk huwelijk de vereischte afkondigingen zonder stuiting hebben plaats gehad op Zondagen, den eenentwintigsten en achtentwintigsten December des vorigen jaars binnen deze gemeenten en de gemeente Haarlem.
Door de aanstaande echtgenooten zijn ons overlegd:
a. hunnen geboorte-akten, b. een certificaat van genoemde huwelijks afkondigingen, c. de overlijdens-acte van den vader der bruid, d. het bewijs dat de bruidegom aan de wet op de nationale militie heeft voldaan. e. de toestemming tot het aangaan van dit huwelijk verleend door de kommander der officieren van het korps waarbij de bruidegom dient.
Verklarende de ouders van den bruidegom en de moeder der bruid allen hier tegenwoordig hunnen toestemming tot dit huwelijk te geven.
Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn; hetwelk door hen toestemmend beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet verklaard, dat zij door het huwelijk zijn vereenigd. In tegenwoordigheid van:
Jan Plekker, pakhuisknecht, oud drieentwintig jaren, broeder van den bruidegom, wonende te Zaandijk
Klaas Berghouwer, turfloonder, oud tweeenveertig jaren, zwager der bruid, wonende alhier,
Johannes Offenberg, diamantslijper, oud vijfendertig jaren,broeder der bruid, wonende te Amsterdam
Jan Offenberg, diamantslijper, oud drieendertig jaren, broeder der bruid, wonende te Amsterdam
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door ons, benevens de komparanten en de getuigen is geteekend, (na goedkeuring der doorhaling van vijf gedrukte woorden in de negentiende regel van boven).Uit archief Zaanstad:
Rob Rijkenberg
G.M.M.Plekker-van Sante

HOME